Rana intervencija

Djeca sa složenim komunikacijskim potrebama: procjena tehnologije alternativnog pristupa u ranoj dobi


Hotel Westin 17. listopada 2019. 09:00 - 10:30

Bookmark and Share

Jennifer Buxton, SAD

Očekivani ishodi ovog predavanja su sljedeći:

  • demonstracija razumijevanja važnosti uključivanja AT i PK u ranu intervenciju kao način da je poveća sudjelovanje u igri i komunikaciji djece s teškoćama,
  • verbalizacija važnosti prilagođene istraživačke igre, aktivnosti mobilnosti te povezivanja uzroka i posljedica, a sve to kroz AT an PK, u svrhu dostizanja razvojnih miljokaza djece sa složenim komunikacijskim potrebama,
  • navesti 3 prilagođene aktivnosti utemeljene u igri uz korištenje AT i PK koje mogu biti implementirane u trenutne terapijske postupke s djecom sa složenim komunikacijskim potrebama,
  • identificirati 3 mjerljiva ishoda/cilja terapije koja najbolje dokumentiraju implementaciju AT i PK u terapijske ciljeve djece sa složenim komunikacijskim potrebama.